Calendar

25 1 月, 2021
 

鮑聖心 心傳心

 
  • 服從天主的才會成聖人。
    Be obedient and you will become a saint.

     
 
 

家長學堂(網上視像工作坊)

 
 
 
 

校監林仲偉神父晚禱

 

慈幼英文中學